Obchodní podmínky

Milí přátelé,

vaším přihlášením se na workshop nebo k odběru ebooků se naše cesty setkávají. Proto, aby naše spolupráce byla jasná a možná i dlouhodobá, jsou níže vypsány podmínky, jejichž oboustranné respektování vede ke spokojenosti nás všech. Seznamte se prosím s následujícími Podmínkami a Ochranou osobních údajů. Můžeme tak společně předejít možným nedorozuměním.

S úctou Jarmila Klimešová

Podmínky účasti na workshopech

Účastník se svým přihlášením a účastí na workshopu zavazuje k následujícím podmínkám:

  1. Přihlašování a platba

1.1. Odesláním přihlášky přes webové stránky www.jklimesova.cz,  a www.kurzweilova.cz  vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami. Dbejte, prosím, aby všechny údaje v přihlášce byly kompletní a srozumitelné.

1.2. Rezervace a platba kurzovného: Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 7 denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného v plné výši na účet, jehož číslo a variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky. Cena je konečná, Jarmila Klimešová není plátcem DPH.

  1. Storno podmínky

2.1. Ve všech případech platí, že odhlásíte-li se do DO 5 dnů před začátkem workshopu, bude Vám vráceno zpět zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby.

2.2. Odhlásíte-li se v době KRATŠÍ než 5 dnů před začátkem (nebo v průběhu či po skončení) workshopu na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je zaplacené kurzovné v plné výši nevratné. Můžete se domluvit na náhradním termínu. Máte také možnost za sebe poslat náhradníka. V obou případech prosím, abyste se na postupu domluvili písemně do 14 dní po konání workshopu na adrese jarmilaklimesova@gmail.com.

  1. Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Zdravotní stav: Workshop není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením workshopu informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

3.2. Zákaz drog a omamných látek: Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu workshopu.

3.3. Odpovědnost: Účast na workshopu je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu workshopu vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší 18 let musí mít k účasti na programu písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka.

3.4. Přerušení účasti: Účastník může kdykoliv workshop na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za workshop se nevrací. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za workshop navrácen.

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

4.1. Jarmila Klimešová prohlašuje, že data jsou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR o ochraně osobních údajů. Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

4.2. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů. Údaje, které zadáváte ve formulářích jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.

Podmínky jsou platné v tomto znění od 25. 5. 2018

Podmínky při prodeji e-booku

Základní údaje – Prodávající
Jméno: Jarmila Klimešová
Ulice: Uruguayská 77/21
Město: Praha 2
PSČ: 120 00
Číslo bankovního účtu: 2900945105/2010
IČ: 04794095
Prodávající není plátcem DPH.

Kontaktní údaje – Prodávající
E-mail: jarmilaklimesova@gmail.com
Web: www.jklimesova.cz
Telefon: +420 732 552 575

Kupující

„Kupující” je občan či právní subjekt, který s „Prodávajícím” uzavřel „Kupní smlouvu” tím, že učinil objednávku.

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejíž předmět je nákup a prodej e-booku Jak na mezilidské vztahy  (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.jklimesova.cz  nebo  www.kurzweilova.cz.

1.2. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autoři e-booku za ně nenesou žádnou odpovědnost.

Čl. II – Objednávka

2.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese  ww.jklimesova.cz  nebo   www.kurzweilova.cz

Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webových stránek: www.jklimesova.cz  nebo  www.kurzweilova.cz

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.jklimesova.cz/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

2.2. Po provedení objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.

Čl. III – Kupní cena, daňový doklad

3.1. Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese www.jklimesova.cz  nebo   www.kurzweilova.cz najdete konečnou cenu e-booku. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

3.2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Čl. IV – Způsob a forma platby

4.1.  Způsob platby: Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Jarmily Klimešové.

4.2. Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

Čl. V. – Garance vrácení peněz

5.1. Za e-book „Jak na mezilidské vztahy“ ručí prodávající zárukou spokojenosti a garancí 100% vrácení peněz do 14 dnů od koupě.

5.2. Odstoupení  je  možno  provést  elektronickou  formou  e-mailem na adresu: jarmilaklimesova@gmail.com s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu.

Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

5.3. V e-booku „Jak na mezilidské vztahy“ kupující najde skutečně nápomocné informace, které zlepší život kupujícího s jednou podmínkou – pokud e-book skutečně přečte a informace bude pravidelně používat.

Čl. VI. – Odpovědnost

6.1. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Čl. VII. – Ochrana osobních údajů

7.1. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů. Údaje, které zadáváte ve formulářích jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.

7.2. Prodávající prohlašuje, že data jsou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona GDPR o ochraně osobních údajů. Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Čl. VIII. – Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.5. 2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.jklimesova.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.jklimesova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.